Nieuwjaarstoespraak Bedrijfskring Lelystad – BKL Gala 2016.

09/01/2016

Hans Blom (vice voozitter BKL): "Omdat onze voorzitter Andries Greiner nog herstellende is van een operatie, heeft hij mij verzocht vanavond zijn tekst voor te dragen":

Dames en heren,

In veel toespraken die in deze tijd van het jaar gehouden worden, zal een oproep tot meer samenwerking niet ontbreken. Dat is nu ook het geval.

Daartoe eerst een verhaaltje. Albert Einstein was in de jaren 40 van de vorige eeuw een veel gevraagd spreker. Zelf was hij liever in zijn laboratorium aan het werk. Op een avond liet hij aan zijn chauffeur weten dat hij eigenlijk helemaal geen zin had om weer een zaal met mensen toe te spreken. De chauffeur leek qua uiterlijk wel wat op Einstein. Hij kwam met een idee: “Ik heb die lezing al zo vaak gehoord, ik weet zeker dat ik hem ook zou kunnen geven.” Einstein kon er wel om lachen. “Goed, waarom ook niet.” De kans dat mensen het bedrog door zouden krijgen, was klein. Er was in die tijd nog niet zo’n beeldcultuur als nu; weinig mensen wisten hoe Einstein er uitzag.

Vlak voor de twee op de plek van bestemming aankwamen, wisselden ze van rol. Einstein kreeg de pet en het jasje van de chauffeur en de chauffeur nestelde zich op de achterbank.

Straks vertel ik u hoe de lezing ging.

Het behoud van onze rechtbank is het succesvolle resultaat van samenwerking tussen overheden, rechterlijke macht, de advocatuur en het bedrijfsleven. De Bedrijfskring hoopt dat deze laatste poging van het Rijk om onze hoofdstad te beroven van overheidsinstellingen de laatste is. Ik heb me vaak afgevraagd hoe het mogelijk is dat het Rijk in zijn bezuinigingsdrift een economisch kwetsbare, jonge gemeente zo gewetenloos in de kou laat staan.

Gelijktijdig is het van belang dat de overheden die we wel hebben – provincie, gemeente en waterschap – zo veel mogelijk producten en diensten in hun plaats van vestiging kopen. Dat gebeurt nu niet consequent. Hun rol kan zelfs verder gaan dan die van opdrachtgever of klant: ze kunnen launching customer zijn, de eerste afnemer van een nieuwe dienst of nieuw product.

De Bedrijfskring wil zelf meer werk maken van overheidsaanbestedingen. Momenteel komt landelijk 79 procent van de waarde aan aanbestedingen bij 1 procent van de bedrijven terecht. Met medewerking van het Lelystadse bedrijf Smart Tenders van Roelf Houwing zullen we onze leden in een betere positie brengen.

Geen nieuwjaarstoespraak zonder aandacht voor de luchthaven. Natuurlijk zijn we blij met de vooruitzichten. Wel koesteren we nog een wens. Dat betreft de toekomstige ontsluiting. Het wordt nu zoals het ernaar uitziet een halve ontsluiting, alleen richting Amsterdam. Een complete heeft uiteraard onze voorkeur.

De komst van de luchthaven is overigens wellicht ook een goede aanleiding om het bedrijventerrein Flevopoort zijn nietszeggende naam te ontnemen en om te dopen in  Aviationpoort.              

Onze commissie luchthavenontwikkeling is proactief en spant zich tot het uiterste in om onze bedrijven van de komst van de luchthaven te laten profiteren. Ze legt contacten met de partijen die onderaannemers kunnen gebruiken, met luchthaven Eindhoven en neemt deel aan het formele overleg. Samen met de andere bedrijfskringen in de omgeving organiseerden we  een bijeenkomst in Dronten, waar 330 ondernemers aanwezig waren.

Veel waardering heeft de Bedrijfskring voor de plannen van provincie en gemeente met betrekking tot de kust. Dat het versterken van de Houtribdijk wordt benut om nieuwe recreatievoorzieningen voor o.a. surfen en mountainbiken te realiseren en dat ook nog via de formule werk met werk is prima.

De horeca in Bataviahaven blijft zich ontwikkelen. Dat zal versterkt worden als meer cruiseboten er aanleggen. Samen met de groei van Bataviastad tekent zich een mooie toekomst af. De Bedrijfskring zou het dan ook onverstandig vinden op voorhand uitbreiding van Bataviastad te willen tegen houden.

Dames en heren, het gaat goed met de Bedrijfskring Lelystad. De meest intensieve, maar  minst zichtbare activiteit is de belangenbehartiging. Voortdurend zoeken we naar andere vormen om die belangenbehartiging to the point te laten zijn. Nu leggen we het accent op het binnen de BKL sectorgewijs of themagewijs ondernemers bijeen te laten komen. Zo kennen we op initiatief van Farm Dairy een foodgroep. Het zijn vijftien bedrijven die alle actief zijn in de voedselproductie en onder leiding van ons bestuurslid Mariella Hermus bijeenkomen en een gezamenlijke agenda opstellen. Het gaat vooral om kennisuitwisseling, personeelsvoorziening, overheidsbeleid en belangrijke ontwikkelingen als de containerhaven op komst of de Floriade.

Hetzelfde willen we doen met de sector health en met de maakindustrie. Bedrijven die aan een groep mee willen doen of een idee hebben voor een nieuwe groep, verzoek ik zich te melden.

De zelfstandige professionals, de ZP’ers, vormen een nieuwe economie binnen bestaande structuren. De Bedrijfskring is op zoek naar hoe zij ook voor deze ondernemers een passend dienstenpakket kan opzetten.

De Bedrijfskring bestond in 2015 veertig jaar. Dat hebben we bescheiden gevierd met een meeting point en een barbecue. Bij die gelegenheid hebben we graag enkele leden van het eerste uur in het zonnetje gezet en hun een eervol bewijs van lidmaatschap aangeboden. Het gaat om Lansink, Artiplast, Olde Rikkert, A.S.F.Fisher, Marfo en Rotaform. Zij hebben door alle jaren heen de BKL een warm hart toegedragen en dat waarderen we zeer.

Een van de onderwerpen die van ondernemers aandacht vraagt, is de Participatiewet, die erop gericht is mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt te laten krijgen. Landelijk sloot VNO-NCW het Sociaal Akkoord met als doel binnen tien jaar 100.000 banen voor deze doelgroep te realiseren De gemeente heeft het initiatief genomen om te komen tot een Lelystadse vertaling van dat akkoord en de Bedrijfskring heeft haar medewerking daarvoor toegezegd. De Bedrijfskring kan deze samenwerking echter niet los zien van de eerder gemaakte opmerkingen over lokale inkoop en reële kansen voor onze bedrijven bij aanbestedingen.

Elk jaar noem ik graag enkele opmerkelijke Lelystadse bedrijven. Zoals De Traay, al weer 20 jaar in onze stad gevestigd, handelend in biologische en natuurzuivere honing, Promotrade, de Flevolandse specialist op het gebied van relatiegeschenken en premiums, en Aestas, het wellnesscentrum met vele faciliteiten van Ineke Sommer. Drie bedrijven om trots op te zijn, niet alleen om hun producten en diensten, maar ook om de wijze waarop ze in de samenleving staan. Graag wijs ik nog op de mogelijkheid bedrijven voor te dragen voor de Flevopenning Meest Innovatieve Onderneming.

De BKL hecht zeer aan het beroepsonderwijs. Zo houden we graag bij of en in welke mate de Lelystadse bedrijven profiteren van de aanwezigheid van Hogeschool Windesheim. In het afgelopen studiejaar hebben 149 studenten hun stage of comakership in Lelystad uitgevoerd. Het jaar ervoor waren dat 89 studenten. Een goede groei dus.

Ook met het Vakcollege, zeg maar ‘de nieuwe ambachtsschool’, dat door de BKL is geadopteerd, gaat het goed. Er zijn nu 107 leerlingen, van wie drie meisjes. Mede dankzij de betrokkenheid van onze bedrijven is dit beroepsonderwijs actueel en zijn er geen uitvallers. De vriendbedrijven zijn: Van der Feer, Van Campen, Schaap Shipcare, Olde Rikkert, Rechtaan en Verkaart.

Maar nu is het tijd om een nieuw opleidingsinitiatief, dit keer van de BKL zelf, onder de aandacht te brengen. 8 maart a.s. start in samenwerking met de Rabobank een zogenaamd miniMasterprogramma. Het gaat om acht avondbijeenkomsten, masterclasses, over thema’s op het gebied van strategisch management, persoonlijk leiderschap en creativiteit en innovatie. Voor ondernemers die hun kennis willen opfrissen, zich willen laten inspireren en die het tijd vinden voor persoonlijke en zakelijke groei, is dit een buitenkans. Er zijn van de 30 plaatsen nog slechts 10 beschikbaar.

Het gaat goed met de Bedrijfskring. We hebben de crisis doorstaan; leden verloren, maar ook steeds leden gewonnen. De BKL is grotendeels een vrijwilligersorganisatie. Tegen die achtergrond is het ongelooflijk hoeveel energie door de leden in de BKL wordt gestoken. Ik noem graag Theo Afman en Hans de Jong die de afgelopen twintig jaar actieve leden van de BKL Trofee en Awardcommissie waren. We zijn hun zeer erkentelijk voor hun inzet.

Zelden doen we een beroep op onze leden als we hun medewerking vragen. Erna Doedens van Inspec, Marcel Burger van Burger Support en Yorick Lindeman van Hanzewerk vertegenwoordigen de BKL in gemeentelijke commissies, Ineke Mastenbroek van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland in de Floriadegroep en uiteraard mag ik ook onze bestuursleden niet onvermeld laten: Mariella Hermus, Hans Blom, Gert Klein, Edwin Visser, Marcel van Dongen, Jack Schoone, Andre Opdam, Dennis Grimbergen en onze spin in het web, directeur Irene Medema. Allen zetten zich in voor het bedrijfsleven en daarmee de sociaaleconomische ontwikkeling van Lelystad.

Ons goede doel is dit jaar de Voedselbank die we helpen goed te functioneren. Dat is een bijzondere samenwerking. Ik sprak over samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om voorzieningen in stand te houden, samenwerking met andere bedrijfskringen, samenwerking binnen de BKL met sectorgroepen, samenwerking om mensen aan een baan te helpen, samenwerking met het onderwijs. Het is duidelijk: we hebben elkaar nodig.

Tijd om terug te keren naar de bijzondere samenwerking tussen Einstein en zijn chauffeur. De lezing van de chauffeur verliep wonderwel goed. Zelfs een aantal vragen die na afloop gesteld werden, wist de chauffeur vakkundig te beantwoorden. Alles ging goed tot er een erg ingewikkelde vraag kwam over de antimaterie. De chauffeur keek de vragensteller aan en verklaarde: ”Meneer, die vraag is zo simpel dat zelfs mijn chauffeur die achter in de zaal zit hem kan beantwoorden.

De Bedrijfskring Lelystad wenst u een voorspoedig 2016 met veel succesvolle samenwerking.