Verzoek voor opdrachten t.b.v. HBO-studie

01/07/2015

De CAH Almere zoekt stage opdrachten voor (binnenlandse) halfjaar stage voor de Biologie, Voeding en Gezondheid studenten. 

Biologie, Voeding & Gezondheid – CAH Vilentum - Almere

1e jaar – 1e semester:
onderwijsmodule Ecologie en Leefomgeving (PECL)

Beroepstaak: inventarisatiemedewerker

Algemeen:

In deze onderwijsmodule gaan 1e-jaars studenten in groepjes (3-5 pers.) als een team aan de slag in opdracht van een externe opdrachtgever. De opdrachten betreffen een inventarisatie van een stuk leefgebied (woonwijk, recreatiegebied, etc) op met de opdrachtgever nader vast te stellen thema’s op het gebied van biologie, voeding & gezondheid. Het daarop volgende inventarisatie onderzoek zal in een projectmatige vorm worden aangepakt.

Deze onderwijsmodule en daarmee ook de inventarisatie opdracht loopt gedurende het eerste semester (september tot februari).

De studenten:

De studenten gaan in de rol van inventarisatiemedewerker samen met de opdrachtgever een lijst opstellen van te inventariseren items in een welomschreven leefgebied en er wordt een projectplan gemaakt. De gebiedsinventarisatie zal altijd als basis bestaan uit een beschrijving van het te onderzoeken gebied op basis van topografische variatie: in hoeverre is het te onderzoeken gebied geschikt voor het huidige e/o beoogde gebruik ervan.

Op basis van de gemaakte planning gaat de groep vervolgens aan de slag.
Als eindproduct wordt er een inventarisatieverslag opgeleverd. Dit wordt als groep aangeboden aan de opdrachtgever, die hierover individueel vragen stelt aan de leden van de projectgroep. Het hele proces wordt begeleid door coaches/docenten van de CAH

De opdrachtgever:

De opdrachtgever wil een gebiedsinventarisatie laten uitvoeren van een vooraf aangegeven gebied op aspecten gerelateerd aan biologie, voeding en gezondheidthema’s. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan kwaliteit van wonen, (ervaren) veiligheid, recreatieve en ontspanningsmogelijkheden in de omgeving, voorzieningen als winkels, scholen, gezondheidszorg etc. In overleg met het “projectteam” wordt een lijst opgesteld van te inventariseren items en wordt besproken hoe de inventarisatie het beste aangepakt kan worden. Na akkoord met planning en aanpak van de inventarisatie gaat het team aan de slag. Het eindproduct is een inventarisatieverslag waarin het projectteam antwoorden geeft op de vragen van de opdrachtgever.

De opdrachtgever geeft een oordeel over het inventarisatieverslag en de verdediging ervan tijdens een afsluitende presentatie. Ook geeft de opdrachtgever een beoordeling van het functioneren van het projectteam in bredere zin. 

Beroepsstaak: toegepast (gezondheid)onderzoekerIn het 2e jaar - 1e semester:
onderwijsmodule Gezondheidsonderzoek (HEGO)

Algemeen:

In dit onderzoeksproject gaan 2e-jaars studenten in teams (4-5 pers.) onderzoek doen in opdracht van een externe opdrachtgever. Opdrachten kunnen variëren van nauwgezette experimenten tot bredere inventarisaties en verkennend onderzoek of gerichte enquêtes.

Het project loopt gedurende het eerste semester (september tot februari).

Tabel 2: Looptijd project

De studenten:

De studenten zetten in groepsverband een praktijkonderzoek op naar aanleiding van de onderzoeksvraag van de opdrachtgever. Ze maken een planning en voeren deze uit. Ze stellen een onderzoeksrapport op afgestemd op de opdrachtgever met analyse van het probleem, relevante literatuur en hun eigen data.

Naast schriftelijke verslaglegging presenteert het projectteam hun onderzoek op een afsluitend symposium en aan de hand van een poster.

De opdrachtgever:

De opdrachtgever heeft een onderzoeksvraag op het gebied van “biologie, voeding en gezondheid”. In overleg met het “onderzoeksteam” kan gekeken worden hoe deze vraag het beste beantwoord kan worden. Na akkoord met planning en opzet begint het team met het onderzoek. Het eindproduct is een verslag waarin de verzamelde gegevens inzichtelijk worden gepresenteerd en geanalyseerd en worden besproken in de context van de verzamelde relevante literatuur.

De opdrachtgever geeft een oordeel over het eindproduct, de afsluitende presentatie en poster en het functioneren van het onderzoeksteam in bredere zin. 

Beroepsstaak: (integraal) projectmedewerkerIn het 2e jaar - 2e semester:
onderwijsmodule Integraal gezondheidsproject (HIPG)

Algemeen:

Het zogenaamde integraal gezondheidsproject is een project waarin de 2e-jaars studenten Biologie, Voeding en Gezondheid als een projectgroep van 5-7 personen een project uitvoeren voor een externe opdrachtgever dat een raakvlak heeft met de studie. Het heeft een loopduur van 6 maanden gedurende het tweede semester (januari-juni).

Er is een beperkt budget (250,- E) beschikbaar vanuit de school om eventuele kennis die ontbreekt in de projectgroep in te huren.

Het project loopt gedurende het tweede semester (februari tot juli).

Tabel 3: Looptijd project

De studenten:

De studenten staan in de rol van (junior) projectmedewerker. Samen met een aantal andere projectmedewerkers (studenten) en een senior projectbegeleider (docent CAH Vilentum) starten ze een projectbureau en voeren ze een project uit voor de opdrachtgever. Hierbij krijgen ze lichte coaching vanuit de hogeschool, cursussen projectmanagement, stakeholderanalyse en financiën/budgettering.

De opdrachtgever:

De opdrachtgever heeft een opdracht waarvoor een projectteam gebruikt kan worden. Net zoals bij een normaal project wordt van tevoren bepaald wat de eisen/verwachtingen zijn, waar de prioriteiten liggen en wat het uiteindelijke product/resultaat moet zijn. De projectgroep maakt hiervoor een planning/budget en gaat na akkoord van de opdrachtgever over tot uitvoering.

Voortgang bewaking vindt in ieder geval plaats door middel van coaching door de projectleider (docent CAH) en een tweetal tussenrapportages die ook door de opdrachtgever worden goedgekeurd/bekeken. Daarnaast kunnen de opdrachtgever en het projectbureau vanzelfsprekend nog afspraken maken over tussenproducten, bijeenkomsten, werkplek enzovoort.