Aanbesteding Campus Lelystad

26/06/2017

In gemeente Lelystad zullen de huidige 3 scholengemeenschappen, nu nog gehuisvest op 3 verschillende locaties, worden samengevoegd op één nieuwe locatie. De huisvesting zal plaats moeten bieden aan 3.500 - 4.000 leerlingen en alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

De Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) en de gemeente (als bouwheer) zullen gezamenlijk in het traject optrekken om te komen tot de gewenste huisvesting.

De SVOL heeft de intentie om op één locatie, de Campuszone, in Lelystad, twee onderwijsstromen aan te bieden, nl. een VMBO en een HAVO/VWO cluster.

De Campus zal moeten voldoen aan een veelheid van eisen, zoals:

 • duurzaam gebouwd;
 • minimaal energieneutraal;
 • cradle to cradle en circulair waar mogelijk;
 • onderhoudsarm en vriendelijk voor de exploitatie.

Bovendien heeft de raad van Lelystad randvoorwaarden geformuleerd, die de opdracht nog uitdagender maken:

 • de voorziening moet minimaal uit 4 losstaande gebouwen bestaan;
 • de hoogte van de bebouwing voor de onderwijsfuncties is maximaal 2 verdiepingen;
 • de onderwijsclusters zijn ongeveer 500 leerlingen groot;
 • het gebouw wordt opgenomen in het groene karakter van de Campuszone.

Tenslotte is het voor de exploitatie van belang dat de school minimaal haar 2 BRIN-nummers behoudt, dan wel door goede afspraken of door een natuurlijke vormgeving, waardoor er geen twijfel over deze voorwaarde ontstaat. Tenslotte zal het een aansprekend bouwwerk moeten worden op deze centrale entree van de stad.

Opdrachtomschrijving

De opdracht aan een ontwerpteam zal bestaan uit het uitwerken van al deze elementen tot een DO, waarop kan worden aanbesteed om te gaan bouwen.

De vertaling van het onderwijsconcept van de SVOL zal in nauwe samenspraak met de SVOL dienen te gebeuren, waarbij deel van de opdracht is om de onderwijsvisie zelf te vertalen tot een PvE en vervolgens tot een ontwerp.

Het DO zal zekerheid moeten bieden over het energielabel (Breeam bij voorkeur), het energieverbruik, akoestische prestaties en de te verwachten onderhoudskosten. Uiteraard een kostencalculatie voor de bouwkosten.

De directievoering zal naar verwachting aan het ontwerpteam worden opgedragen.

Het totale traject, van ontwerp tot en met oplevering, zal moeten passen binnen de financiële kaders van Gemeente Lelystad die gebaseerd zijn op de normen die bij het rijk worden gehanteerd voor nieuwbouw van scholen voor voortgezet onderwijs.

Aanbestedingsprocedure

De aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd conform de Europese Niet-openbare aanbestedingsprocedure (aanbesteding met voorafgaande selectie). In tegenstelling tot de standaardprocedure kent de nu te hanteren procedure een eerste  en tweede selectiefase en een gunningsfase.

 • 3.1     Eerste selectiefase

Na de sluiting van de in de aankondiging genoemde aanmeldingstermijn worden de ontvangen Aanvragen tot Deelneming beoordeeld. Na deze beoordeling zal het aantal resterende geschikte Gegadigden teruggebracht worden naar 5-7 Gegadigden.

 • 3.2     Tweede selectiefase

De geselecteerde Gegadigden worden daarna uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede selectiefase. In deze fase worden zij in de gelegenheid gesteld om met vertegenwoordigers van de SVOL en  Gemeente Lelystad verder in te zoomen op de opdracht en de specifiekere omstandigheden, zoals de locatie. Vervolgens zullen de partijen worden uitgenodigd om gedurende een uur, een presentatie te geven over hun visie op de opdracht, toelichting te geven op ervaring, deskundigheid en aanpak en, indien gewenst dit te laten vergezellen van een eerste schets.

 • 3.3     De gunningsfase

De presentaties zullen door het beoordelingsteamteam worden beoordeeld, hetgeen zal leiden tot een uitnodiging aan 2 partijen om deze eerste presentatie uit te werken in een verder uitgewerkt ontwerp waarin alle genoemde voorwaarden een plaats dienen te krijgen en waarmee duidelijk zal worden wat het eindresultaat zal zijn van de definitieve opdracht. Voor deze uitwerking zal een vergoeding beschikbaar zijn.

Het resultaat zal worden beoordeeld en zal leiden tot de definitieve opdracht aan een ontwerpteam, dat vervolgens met alle betrokken partijen tot het DO zal moeten komen.

In de gunningsfase zal de geselecteerde partijen ook gevraagd worden hun aanbieding vergezeld te laten gaan van een aanbieding op basis van de takenlijst van DNR.

Het vervolg

In de gepubliceerde Selectieleidraad zijn de verschillende uitgangspunten verder uitgewerkt. De Selectieleidraad is gratis te downloaden via TenderNed.