Gemeente Lelystad is verantwoordelijk voor uitvoering van Bbz 2004

14/12/2017

Een gezond bedrijfsleven is een voorwaarde voor continuïteit en groeiende werkgelegenheid in Nederland in het algemeen en de provincie Flevoland in het bijzonder. De landelijke en gemeentelijke overheden vinden al sinds lange tijd dat ook zij hier een rol in hebben. Niet alleen door het mogelijk te maken dat een bedrijf zich ergens bereikbaar en veilig kan vestigen, maar ook door ondersteuning te bieden als er sprake is van financiële tegenwind.

Hiervoor kan een beroep worden gedaan op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) opgesteld. Het doel van het Bbz 2004 is het verstrekken van duurzame ondersteuning aan (startende) zelfstandigen met financiële problemen.

Gemeente Lelystad is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Bbz 2004. Voor het uitvoeren van deze specialistische taak is in 2004 door de 6 Flevolandse gemeente besloten een samenwerkingsverband te starten. De uitvoering is gemandateerd aan de Gemeente Lelystad en wordt aldaar verzorgd door het team ‘Zelfstandigenloket Flevoland’ (ZLF). Doel van de samenwerking is een effectieve en efficiënte uitvoering en een beter bereik (en dus benutting) van de regelingen.

Doelstelling van de aanbesteding is aanbieders te contracteren die de levensvatbaarheid of de voortgang van een onderneming kunnen toetsen. De manier waarop dat dient te worden uitgevoerd en welke producten daarbij worden gevraagd, wordt verder in de Biedingsleidraad omschreven. Deze Biedingsleidraad zal op een later moment via TenderNed worden gepubliceerd. Wanneer u zich in TenderNed registreert als belangstellende voor deze aanbesteding wordt u automatisch over de voortgang geïnformeerd.

Gemeente Lelystad streeft ernaar de raamovereenkomst te laten aanvangen op 01-07-2018 voor de duur van 2 jaar met een eventuele verlenging van nog eens 2 jaar. Deze verlenging is mede afhankelijk van wijzigingen binnen wet- en regelgeving. Mocht de raamovereenkomst onverhoopt later starten dan 01-07-2018, dan schuift de einddatum navenant op.

Op TenderNed kunnen belangstellenden voor deze opdracht zich registreren. Deze aankondiging is gepubliceerd onder TenderNed-kenmerk 163562. Voor nadere informatie kan je altijd contact opnemen met de inkoopcoach van Gemeente Lelystad, Peter Bakker.