Marktconsultaties Multifunctionals

02/02/2018

Het beleid van Gemeente Lelystad is gericht op het bevorderen van de duurzame leefomgeving. Duurzaam inkopen is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap waarbij People, Planet en Profit met elkaar in balans zijn. Gemeente Lelystad heeft op donderdag 8 december 2016 haar handtekening gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Als mede-ondertekenaar van het Manifest “Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” zoekt Gemeente Lelystad naar mogelijkheden tot verdere verduurzaming. In haar rol als opdrachtgever kan zij bij inkooptrajecten niet alleen een voorbeeldfunctie vervullen maar ook het voortouw nemen om te komen tot (de aanschaf van) zoveel als mogelijk duurzame producten.

Duurzaam inkopen houdt in dat bij elke aanbesteding, zowel bij de selectie- als de gunningcriteria, duurzaamheidaspecten worden opgenomen. Tevens wordt duurzaamheid meegenomen in de bestuurlijke besluitvorming als een toetsend criterium voor de betreffende aanbesteding

Gemeente Lelystad moet op korte termijn een (Europese) aanbesteding opstarten voor de huur/lease/aanschaf van multifunctionals (print/kopieer/scan apparatuur). Het is de bedoeling van Gemeente Lelystad om in deze aanbesteding na te gaan of en op elke manier circulariteit een rol kan spelen. Omdat circulariteit verschillende definities kent houdt Gemeente Lelystad op maandagmiddag 26 februari een marktconsultatie om met geïnteresseerde marktpartijen onder andere de volgende vragen beantwoord te krijgen:

  • Wat verstaat men onder circulariteit?
  • Op welke manier kan Gemeente Lelystad eisen ten aanzien van circulariteit inbouwen in haar uitvraag?
  • Moet alles circulair of is een goede kringloop (hergebruik) meer voor de hand liggend? En waarom?
  • Welke andere (hoogst duurzame) oplossingen bestaan er nog meer?
  • Welke marktontwikkelingen ziet men op dit gebied?

De uitkomsten van de marktconsultatie worden verzameld, geïnventariseerd en gerubriceerd. Daar waar mogelijk worden (delen) van de uitkomst meegenomen in de uitvraag inzake de vervanging van de huidige beeldschermen.

Graag maakt de gemeente BKL leden er op attent dat deze marktconsultatie geen opdracht is en ook niet als zodanig kan worden uitgelegd. Aan (participeren in) deze marktconsultatie kan geen enkele partij enig recht ontlenen.

Wanneer je belangstelling hebt voor deze marktconsulatie kan je je tot 13 februari middels TenderNed aanmelden en een motivatiebrief aanleveren. Dit doe je via de optie “Berichten” in TenderNed. In de motivatiebrief dien je uit te leggen waarom je graag participeert in deze marktconsulatie en wat jouw toegevoegde waarde met betrekking tot het onderwerp is of zou kunnen zijn. Na beoordeling van de brief word je wel of niet uitgenodigd. In de uitnodiging zal het exacte tijdstip en de locatie zijn neergelegd.

Deze aankondiging is gepubliceerd onder TenderNed-kenmerk 170620. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met de inkoopcoach van Gemeente Lelystad, Peter Bakker.