Gemeente Lelystad zoekt bureaus voor werving, selectie en opleiden trainees

24/12/2019

Door de schaarste op de arbeidsmarkt is het voor Gemeente Lelystad lastig om nieuwe, geschikte, medewerkers te vinden die in aanmerking kunnen en willen komen voor een vast dienstverband. Om aan deze uitdaging tegemoet te komen heeft Gemeente Lelystad de ambitie uitgesproken een eigen traineepool te starten.

Bureaus gezocht voor werving, selectie en opleiden trainees
Het werven, selecteren en opleiden van trainees behoort niet tot de corebusiness van de gemeente. Daarom zoekt de Gemeente Lelystad naar organisaties die dit voor hen kunnen organiseren. Gemeente Lelystad wenst daartoe een overeenkomst aan te gaan met 2 tot 3 bureaus voor de jaarlijkse levering van 7 trainees, dus circa 2 tot 3 trainees per jaar per gecontracteerd bureau. De duur van de overeenkomst bedraagt 4 jaren met een verlenging van 2 jaren voor alleen de begeleiding van de in het 3de en 4de jaar ingestroomde trainees. Van het bureau wordt verwacht dat zij aantoonbare ervaring hebben in het werven, selecteren en begeleiden van trainees en een daarop afgestemd opleidingsprogramma hebben, waarbinnen ruimte bestaat om een zestal trainingen van Gemeente Lelystad toe te voegen.

Traineepool
Een trainee is iemand die recent op HBO- of WO-niveau is afgestudeerd. Binnen de traineepool werken de aangetrokken trainees gedurende een periode van 2 jaren gemiddeld 32 uren (exclusief opleidingsuren) per week aan allerlei klussen binnen Gemeente Lelystad. Daarnaast volgen zij via hun detacheringsbureau een opleidingsprogramma om zich te ontwikkelen tot professioneel ambtenaar van de toekomst en kunnen zij zich verdiepen/oriënteren op de verschillende vakdisciplines van en binnen Gemeente Lelystad. Na de gevolgde opleidingen kunnen de trainees worden ingezet op het gekozen vakgebied. 

Informatiebijeenkomst
Op 22-01-2020 organiseert Gemeente Lelystad een informatiebijeenkomst om marktpartijen te informeren over haar doelstelling en te consulteren over de komende aanbesteding. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: planning en doorlooptijd aanbesteding, definiëren van goede uitvraag, bepalen selectie- en gunningscriteria en definiëren van KSF’s en KPI’s.

Aanmelden informatiebijeenkomst
Mocht je belangstelling hebben voor deze bijeenkomst en een bijdrage kunnen en willen leveren dan kun je je voor deze bijeenkomst aanmelden bij Peter C. Bakker (inkoopcoach Gemeente Lelystad) via inkoop@lelystad.nl. Onder vermelding van ‘traineepool’ of rechtstreeks via TenderNed. Je ontvangt dan een uitnodiging met tijdstip en locatie.

De aankondiging is gepubliceerd op TenderNed met TenderNed-kenmerk 246628.