Tijdelijke voorziening voor ondernemers die schade lijden door coronavirus

20/03/2020

Uitvoering in Flevoland door Zelfstandigenloket Flevoland

Het kabinet stelt als een van de te nemen maatregelen om bedrijven overeind te houden een tijdelijke, versoepelde regeling in die zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, ondersteunt.  Het gaat om een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. In Flevoland is de uitvoering neergelegd bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Het loket zal  aanvragen voor de nieuwe voorziening alvast wel innemen.

Ondersteuning wordt verstrekt in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Snelle afhandeling (Bbz-regeling)
De tijdelijke regeling is aanvullend op overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.

Levensonderhoud
Ondernemers met een goedgekeurde aanvraag krijgen voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Deze wordt ‘om niet’ verstrekt: de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Lening
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Ook zal een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt worden gehanteerd. 

Compensatie
Gemeenten zullen volledig gecompenseerd worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand,  bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten.

Nadere uitwerking
In samenspraak met VNG en Divosa wordt de regeling verder uitgewerkt, zodat die nu snel kan worden ingevoerd. Daarbij wordt gekeken hoe een grotere toestroom van aanvragen op snelle en zorgvuldige wijze behandeld kan worden en wat daar verder voor nodig is.

Informatie en aanvragen
Voor informatie en aanvragen voor een aanvullende uitkering en/of voor een lening kunnen Flevolandse ondernemers terecht bij Zelfstandigenloket Flevoland.

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband van de zes Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde). Ondernemers kunnen een aanvraag indienen via de website www.zelfstandigenloketflevoland.nl . Daarnaast kunnen ze het ZLF bereiken via de mail zlf@lelystad.nl  of door telefonisch contact op te nemen via nummer  0320-278111.

Voor alle landelijke maatregelen die het kabinet neemt om ondernemers te ondersteunen, kijk op rijkksoverheid.nl: Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie.